UD 발록 교체 코일

UD 용 YouDe Balrog 및 Starling 용 MVOCC 교체 코일 헤드 YouDe MVOCC = 메쉬 수직 유기 코튼 코일 0.5 Ω Kanthal A1 (20W - 38W)
-
+
$ 5.00

UD

UD YouDe에 의한 MVOCC 교체 용 코일 헤드 YouDe Balrog 및 Starling by UD YouDe

MVOCC = 메쉬 수직 유기 코튼 코일

  • 0.5 Ω Kanthal A1 (20W - 38W)